انتخاب صفحه

About Me

Hi, I am an industrial  designer graduated  from  Alzahra University. I believe that designers make new stories out of people’s minds and merge them with people’s life

   In my early childhood, I had started showing sparkles of exceptional talent and interest in arts. Later in the coming years, this special characteristic led me to pursue  my education in design. My first step in the design world started with an education in graphic design in fine arts school. After a couple of years of educating myself in the field of graphic design, I decided to move further and pursue Industrial Design at Al-Zahra University, one of the top State universities in Tehran, Iran.

Driving Industry Trends

In vulputate felis vel odio porttitor lobortis. Vivamus interdum efficitur leo, quis dictum lectus. Fusce convallis risus non lectus aliquam malesuada. Vestibulum vehicula, felis ac porttitor viverra, dui ante interdum lectus, laoreet facilisis metus neque in mauris. Integer dolor mi, sagittis eget placerat sed, accumsan mollis dolor. Praesent purus sem, ultrices sit amet gravida vel, semper ut metus.